Stručná pravidla hry šachy

Základní informace

Šachy jsou desková hra pro dva hráče. Každý hráč má na začátku 16 kamenů jedné barvy - bílé nebo černé. Hru zahajuje hráč s bílými kameny a pak se hráči pravidelně střídají. Hraje se na šachovnici o rozměrech 8 krát 8, přičemž počáteční rozestavení kamenů (tj. figurek) je pevně dáno:

Chess — Basic setup

Stejně jako v případě kamenů, pole na šachovnici jsou bílá a černá, nicméně všechna pole mohou během hry používat oba hráči. Pole a1 je z pohledu bílého hráče v levém dolním rohu. Toto pole je černé, barvy dalších polí se pravidelně střídají ve vertikálním i horizontálním směru.

Každý tah znamená přemístění jednoho svého kameme na pole, které je buď prázdné, nebo obsazené kamenem soupeře (v tomto případě je tento zajat a odstraněn z desky). Zvláštním tahem je rošáda, při níž se přesunují dva kameny v jediném tahu hráče (viz níže). Kameny při svém pohybu nesmí překročit obsazené pole. Výjimka platí pouze u koně (kdykoli) a u věže při rošádě.

Druhy kamenů a jejich pohyb

U každé barvy rozeznáváme šest druhů kamenů, které se liší možnostmi pohybu po šachovnici. Každý kámen je uveden vžitým názvem, doplněným o závorku obsahující písmeno používané v zápisu tahů a oficiálním názvem kamenu (podle české šachové terminologie), pokud je odlišný od běžně používaného.

Pěšák (P, pěšec)

V základním rozestavení jsou pěšáci ve druhé a sedmé řadě.

Tento kámen se smí pohybovat pouze dopředu (tj. ze základního postavení směrem k opačné straně šachovnice). Jestliže se pěšák přesunuje z pole, na kterém stál před zahájením hry, může ho hráč podle vlastní vůle posunout buď o dvě, nebo o jedno volné pole přímo vpřed, tj. ve stejném sloupci polí (například z b2 na b4, nebo z b2 na b3). Poté, co opustili svoje výchozí pole, mohou pěšci postupovat jen o jedno pole vpřed. Pěšák, který bere soupeřův kámen, se nepřesune přímo vpřed, ale o jedno pole vpřed doprava nebo doleva úhlopříčným směrem (například z b2 na c3, nebo z b2 na a3).

Braní en passant (braní mimochodem) Pěšák, který ohrožuje pole, přes které přešel soupeřův pěšák ze svého základního postavení bez zastávky (tj. šel o dvě), smí tohoto soupeřova pěšce vzít, jako kdyby postoupil jen o jedno pole. Toto braní mimichodem musí být provedeno ihned jako odpověď na soupeřův postup o dvě pole.

Kůň (J, jezdec)

V základním rozestavení jsou koně v první a osmé řadě, a to ve sloupcích b a g.

Tento kámen se přemisťuje o jedno pole v té řadě nebo sloupci, kde právě stojí, a bez zastávky pokračuje v pohybu o jedno pole úhlopříčným směrem. Při této druhé části tahu se musí od svého původního stanoviště vzdálit, nesmí se k němu vracet. V přesunu jezdci nepřekáží vlastní ani cizí kámen stojící na prvním poli, přes které se přenáší. Zjednodušeně řečeno: "pohybuje se do L".

Střelec (S)

V základním rozestavení jsou střelci v první a osmé řadě, a to ve sloupcích c a f.

Střelec se přesunuje po úhlopříčkách, na kterých právě stojí. Smí postoupit vždy jedním směrem přes jakýkoli počet volných polí. Střelci umístění na začátku na světlých polích se pohybují po celou dobu hry po světlých polích, střelci z tmavých jen po tmavých.

Věž (V)

V základním rozestavení najdeme věže v rozích šachovnice.

Věž může postoupit přes libovolný počet volných polí buď vodorovně, nebo svisle - tedy v té řadě či v tom sloupci polí, kde právě stojí.

Dáma (D)

V základním rozestavení je dáma (nebo též královna) uprostřed první respektive osmé řady po boku krále. Platí pravidlo "dáma ctí barvu," tj. bílá dáma začíná na bílém poli, černá na černém.

Dáma smí postoupit přes jakýkoli počet volných polí kterýmkoli směrem - vodorovně, svisle i úhlopříčně. Musí se však přesunout vždy přímo, nesmí tyto směry v jednom tahu kombinovat. K dispozici jsou tedy všechny tahy věže a střelce.

Král (K)

V základním rozestavení je bílý král na poli e1 a černý král na poli e8.

Král smí postoupit kterýmkoli směrem (vodorovně, svisle, úhlopříčně) jen na sousední pole, které není ohroženo žádným soupeřovým kamenem. Jediná výjimka platí při rošádě.

Rošáda Je to zvláštní druh tahu, při kterém smí hráč přesunout současně dva kameny: krále a jednu z věží. Počítá se však jako tah králův. Král se přesune ze svého základního pole o dvě pole směrem k věži stejné barvy, která dosud stojí na svém výchozím poli. Pak je přemístěna i věž, k níž se král přiblížil, a když se přenese přes krále, zůstane stát za ním na sousedním poli ve stejné řadě. Rošáda smí být provedena jen za těchto okolností:

  • Král ani věž, kterými ji chceme provést, nesměli ještě zahájit hru, to znamená, že s nimi dosud nebyl proveden žádný tah.
  • Pole, kde král stojí, pole, přes které má přejít, a pole, na němž se má po uskutečněné rošádě zastavit, nesmí být ohroženo soupeřovým kamenem.
  • Všechna pole mezi králem a věží, s nimiž bude rošáda provedena, musí být prázdná.

Povýšení kamenů

Pěšák, který dojde do poslední řady na opačné straně desky, je ihned proměněn podle výběru hráče v dámu, věž, střelce nebo koně.

Šach

Král je v šachu, jestliže pole, na kterém stojí, ohrožuje nejméně jeden soupeřův kámen, to znamená, že tento kámen by mohl v příštím tahu vstoupit na královo pole. Král, který se ocitl po tahu protihráče v šachu, musí této hrozbě uniknout v bezprostředně následujícím tahu - úhybem krále, vyhozením soupeřova kamene nebo vstoupením vlastního kamene do cesty soupeřova kamene. Tahy, po jejichž provedení je vlastní král v šachu, nejsou povoleny (nejsou legální).

Mat

Nedokáže-li hráč zlikvidovat svým nejbližším tahem ohrožení svého krále a král zůstane dál v šachu, hra končí jeho porážkou. Podle ustálené zvyklosti se říká, že dostal mat.

Zakončení hry

Vítězství

Kdo dá soupeři mat, vyhraje. Pokud hráč považuje svou situaci za beznadějnou a nechce dál mařit čas, může partii ukončit; vítězem se pak stává jeho soupeř, aniž by musel dát králi mat.

Remíza

Výsledek hry je nerozhodný, pokud ani jeden z hráčů nemůže dosáhnout vítězství. Zejména v případech:

  • Na šachovnici stojí dva osamělí králové.
  • Král se střelcem stojí proti osamělému králi.
  • Král s koněm stojí proti osamělému králi.
  • Král se střelcem stojí proti králi a střelci a oba střelci jsou na polích stejné barvy.
  • Tatáž pozice se třikrát opakuje.
  • Během padesáti tahů nedojde ani k žádnému zajetí, ani nepostoupí žádný pěšák.
  • Hráč, který je právě na řadě, nemůže provést žádný tah (žádný legální tah není k dispozici - po provedení jakéhokoli tahu by král zůstal v šachu) a jeho král přitom není v šachu. Tato situace se nazývá pat.