languages CS

Chess 2012 - Nápověda

Rychlý start

 • Začněte hru: Klikněte na tlačítko Nová hra v uvítacím dialogu nebo zvolte Start - Hra proti počítači. Menu Start je v levém horním rohu okna aplikace.
 • Provádějte tahy: Klikněte na kámen (figurku), kterou chcete táhnout a pak na pole, kam se má přemístit. Můžete také použít metodu táhni&pusť.
 • Stav aplikace je zobrazen v levém dolním rohu okna.

Ovládání aplikace

Hlavní obrazovka
1a

Menu Start

 • Odveta - Začne hru se stejným nastavením jako v minulé hře a vymění strany. Tato volba je k dispozici pouze na konci hry nebo pokud probíhá nějaká hra.
 • Hra proti počítači - Začne novou hru bez časového limitu se stejným nastavením jako při minulé hře (nebo s výchozím nastavením pokud ještě nebyla odehrána žádná hra).
 • Hra na čas proti počítači* - Začne novou hru na čas se stejným nastavením jako při minulé hře na čas (nebo s výchozím nastavením pokud ještě nebyla odehrána žádná hra). Ve hrách na čas mají oba hráči svůj časový limit na celou hru a případně též časový bonus na každý tah.
 • Hra s vlastním nastavením...* - Otevře dialog Nová hra, který umožňuje zadání vlastních parametrů partie. Má tři sekce:
  • Nastavení stran - Tato sekce nabízí volbu mezi hrou jednoho hráče, dvou hráčů (na jednom počítači) a hrou počítače proti počítači.
  • Perspektiva - Volba barvy, která bude blíže uživateli (bude začínat na spodním okraji šachovnice/okna) a nastavuje, kdo bude tuto barvu ovládat (hráč nebo počítač).
  • Časomíra - Nastavuje, zda bude pro partii nastaven časový limit. Umožňuje nastavení limitu na celou hru a bonusu za tah.
 • Konec - Ukončí aplikaci.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1b

Menu Soubor

 • Otevřít...* - Načte hru ze souboru. Výběr souboru je realizován standardním dialogem operačního systému. Aplikace podporuje formát Portable Game Notation (PGN) a také jeho proprietární rozšíření Extended Game Notation (EGN). Formát PGN je kompatibilní s mnoha dalšími šachovými programy a hry v tomto formátu jsou běžně dostupné na Internetu. Aplikace umí otevírat PGN soubory obsahující více her. V takovém případě je zobrazen dialog Vyberte partii. Formát EGN se používá pro zaznamenání partií s editacemi, t.j. změnami rozestavení nad rámec běžných tahů, viz menu Úpravy níže.
 • Uložit* - Uloží partii do souboru, který byl naposledy otevřen (pokud to nebyl soubor obsahující více partií) nebo zapsán.
 • Uložit jako...* - Umožňuje uživateli zvolit soubor, do kterého se má partie uložit. Do jednoho souboru bude vždy zapsána jedna partie. Pokud zvolený soubor již existuje, bude přepsán. 

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1c

Menu Partie

 • Bílý* - Volí, kdo bude ovládat bílé kameny (hráč nebo počítač). Volba položky resetuje čas tahu.
 • Černý* - Volí, kdo bude ovládat černé kameny (hráč nebo počítač). Volba položky resetuje čas tahu.
 • Výměna stran* - Otočí šachovnici o 180 stupňů a hráči si vymění barvy.
 • Začátek - Vrátí hru do počátečního stavu. Poté je možné posouvat partii vpřed pomocí panelu Historie nebo tlačítkem Vpřed. Tato a následující položka menu jsou zobrazovány jen, obsahuje-li historie alespoň dvě položky.
 • Poslední tah - Posune partii na poslední zahraný tah.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1d

Menu Poradce

 • Počet možných tahů* - Ukáže počet legálních tahů pro aktuální pozici ve stavovém řádku.
 • Poradit tah* - Zahájí výpočet nejlepšího tahu pro aktuální pozici. Kvalita výsledku závisí na úrovni přiřazené dané barvě, viz menu Obtížnost. Jakmile je výpočet dokončen, výsledek je zobrazen ve stavovém řádku a graficky znázorněn na šachovnici. Tato položka je zobrazena jen, pokud může být proveden nějaký tah a pokud výpočet již neprobíhá. 

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1e

Menu Obtížnost

 • Rychlá reakce počítače* - Pokud je tato možnost zaškrtnuta, počítač začíná svůj výpočet okamžitě, jakmile je na řadě, souběžně s animací předchozího tahu. Tímto je zrychlena reakce počítače.
 • Společné nastavení obtížnosti pro obě strany - Pokud je tato možnost zvolena, pak je nastavena stejná úroveň obtížnosti (dovednosti, umělé inteligence) pro obě strany (bílý počítač, černý počítač). V opačném případě může být nastavena jiná úroveň pro každou stranu. Toto může být využito, jestliže hráč chce, aby byla různá úroveň počítače-oponenta a počítače-rádce. Nebo může být žádoucí, aby měl černý počítač vyšší úroveň, protože bílý má výhodu prvního tahu.
 • Začátečník - nejnižší obtížnost, ELO cca 750.
 • Mírně pokročilý - ELO cca 950.
 • Pokročilý - ELO cca 1150.
 • Klubový hráč - výchozí nastavení, ELO cca 1350.
 • Hráč vyšší třídy - ELO cca 1550.
 • Expert - ELO cca 1750.
 • Vícemistr* - ELO cca 1950.
 • Mistr* - ELO cca 2150.
 • Velmistr* - nejvyšší obtížnost, ELO cca 2350.
 • Přizpůsobit úroveň časomíře* - Pokud je tato možnost zvolena, pak je úroveň obtížnosti automaticky snižována podle zbývajícího času tak, aby počítač přemýšlel přiměřeně dlouho. Výhoda této volby je, že počítač lépe hospodaří s časem, což je užitečné zejména pro kombinaci vysoké obtížnosti a nízkého časového limitu. Nevýhodou je, že úroveň obtížnosti závisí na rychlosti stroje, na kterém program běží.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1f

Menu Zobrazení

 • Pohled bílého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v levém dolním rohu.
 • Pohled černého - Orientuje šachovnici tak, aby bylo pole a1 v pravém horním rohu
 • Animovat tahy - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, tahy jsou animovány.
 • Zvýraznění posledního tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněno výchozí a cílové pole posledního tahu.
 • Zvýraznění možných tahů - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, jsou zvýrazněny možné tahy vždy, když uživatel klikne na figurku.
 • Zvýraznění počítaného tahu - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, je zvýrazněn průběžně nejlepší tah během výpočtů. Tato funkce poskytuje grafické znázornění procesu výběru tahu.
 • Průhledné pozadí - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, okno aplikace má průhledné pozadí. V opačném případě je pozadí šedé, což může zlepšit čitelnost textu.
 • Zobrazovat hlavní variantu* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak se zobrazí Hlavní varianta.
 • Zobrazovat vyhozené figurky* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak se zobrazí Vyhozené figurky.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1g

Menu Úpravy

 • Zahodit historii za vybraným tahem* - Smaže z Historie všechny tahy, které následují za vybranou pozicí. Toto může být užitečné před uložením hry, pokud je žádoucí vynechat některé tahy na konci partie.
 • Člověk může táhnout místo počítače* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, hráč může táhnout místo počítače, když je na řadě počítač. Toto může být užitečné, pokud chce uživatel vyzkoušet jinou pozici než jakou by vybral počítač.
 • Editační režim* - Jestliže je tato položka zaškrtnuta, pak aplikace vstoupí do editačního režimu. V tomto režimu je možné kameny libovolně přesouvat po desce, ven ze šachovnice a zpět. Pro přesun kamenů ven ze šachovnice nebo zpět použijte panel Vyhozené figurky. Umístěním pěšců do první nebo osmé řady je povýšíte. Hra je pozastavena, ale je možné pozici analyzovat pomocí funkce Poradit tah.
 • Editovat od prázdné desky* - Vyprázdní šachovnici a zapne editační režim.
 • Editovat od základního rozestavení* - Provede základní rozestavení a zapne editační režim.
 • Číslo a strana příštího tahu...* - Otevře dialog, ve kterém lze nastavit číslo tahu a barvu, která je na tahu.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

1h

Menu Nápověda

 • Ovládání programu... - Otevře tuto stránku.
 • Pravidla hry... - Otevře stránku s pravidly šachu.
 • Vylepšit na edici Profesionál...** - Zobrazí dialog Upgrade. Tento dialog má čtyři tlačítka:
  • Informace o edici Profesionál - Zobrazí hlavní rozdíly ve funkcionalitě edicí Zdarma a Profesionál.
  • Jít do obchodu pro sériové číslo - Otevře webovou stránku, na které je uvedena cena sérového čísla a která umožňuje zakoupit sériové číslo online. Sériové číslo bude doručeno na emailovou adresu, kterou uživatel zadá během nákupu.
  • Zadat sériové číslo edice Profesionál - Otevře dialog, do kterého lze zadat zakoupené sériové číslo. Aplikace bude povýšena na edici Profesionál, jakmile bude zadáno platné sériové číslo.
  • Zpět do hry - Zavře dialog.
 • O programu... - Zobrazuje dialog s informacemi o autorských právech, verzi programu a umožňuje zobrazení licenčního ujednání (End User License Agreement, EULA).

 


**Zobrazuje se pouze v edici Zdarma.

2

2. Šachovnice

Tato část okna aplikace zobrazuje šachovou pozici a umožňuje hráči provádět tahy. Klikněte na kámen (figurku), kterou chcete táhnout a pak na pole, kam se má přemístit. Můžete také použít metodu táhni&pusť. 

3

3. Historie

Tento panel zobrazuje historii tahů pro aktuální partii. Tahy jsou zapsány v algebraické šachové notaci. Historie se dá procházet, jednoduše klikněte na tah na seznamu a vybraná pozice se zobrazí na šachovnici. Vybranou pozici je možné hrát: jestliže je na tahu hráč, lze jednoduše provést tah obvyklým způsobem; jestliže je na tahu počítač, pak lze vyvolat pokračování hry pomocí tlačítka Pokračuj odsud. Procházení historie je možné i během výpočtů tahů, hra se vrátí do pozice, pro kterou se tah počítá, jakmile je výpočet hotov.  

4

4. Navigační tlačítka

 • Zpět - Návrat k předchozí pozici.
 • Vpřed - Posun k následující pozici.
 • Pokračuj odsud - Počítač bude pokračovat od aktuální pozice. Toto tlačítko je aktivní pouze tehdy, když je na tahu počítač a výpočet není spuštěn. 
5

5. Časomíra

Ve hrách bez časového limitu se zobrazuje doba, která uběhla od posledního tahu. Ve hrách na čas* ukazuje, kolik času hráčům zbývá. 

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

6

6. Hlavní varianta*

Tento panel zobrazuje očekávánou posloupnost následujících tahů. Délka sekvence záleží na zvoleném stupni obtížnosti. Tento panel lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

7

7. Ohodnocení

Počítač zobrazuje ohodnocení aktuální pozice jako vedlejší produkt výpočtů tahů. Ohodnocení je v jednotkách centipěšců (1 pěšec = 100 bodů). Panel ukazuje ohodnocení tahů, které počítač zahrnul mezi vhodné kandidáty. Hodnoty mohou být použity k posouzení stavu hry. Kladná čísla ukazují výhodu bílého, záporná čísla znamenají výhodu černého.

8

8. Výpočet

Tato oblast ukazuje postup výpočtu a umožňuje jeho zastavení pomocí tlačítka Stop. Zastavený výpočet může být znovu spuštěn pomocí tlačítka Pokračuj odsud.  

9

9. Vyhozené figurky*

Tento panel zobrazuje kameny, které byly během hry zajaty. Vyhozené figurky lze zobrazit nebo schovat pomocí menu Zobrazení.

 


*Funkce je dostupná pouze v edici Profesionál.

10

10. Stavový řádek

Tato oblast zobrazuje stav aplikace.NAČÍTÁNÍ...